1. Chức năng:
Khoa Điện – Điện Tử là đơn vị cơ sở của Trường cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề, nghề: Điện công nghiệp ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp;
Quản lý nhà giáo , học sinh, sinh viên và tài sản do nhà trường giao;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác giảng dạy:
Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.
Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

Phân công nhà giáo giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhà giáo của Khoa.
Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…

Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả xưởng thực hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.
Phối hợp với các phòng, liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, nhà giáo theo quy định.
Thực hiện các công tác kiểm định nghề, kiểm định trường theo quy định.
2.2. Công tác khác:
Phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
Phối hợp với phòng Tổng hợp liên quan đến sửa chữa lắp đặt hệ thống điện khi có yêu cầu.

3. Quản lý khoa:
Trưởng khoa:
Phó khoa: Kỹ sư Nguyễn Đình Khiêm
Phó khoa: Kỹ sư Nguyễn Khắc Huy
Giáo vụ: Hà Công Sơn.

4. Giảng viên:
Nghề: Điện công nghiệp
Kỹ sư Nguyễn Đình Khiêm
ThS. Đào Phương Tùng
ThS. Văn Bá Tài

Nghề: Điện tử công nghiệp
Kỹ sư Nguyễn Khắc Huy
ThS. Nguyễn Thành Hưng
ThS. Nguyễn Thị Thu Vân