1. Chức năng:
Khoa Công nghệ Ô tô là đơn vị cơ sở của Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề Công nghệ Ô tô ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp. Quản lý giáo viên, học sinh, sinh viên và tài sản do nhà trường giao; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác giảng dạy:
Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.
Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa.
Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…
Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.
Phối hợp với các phòng , liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo quy định.

2.2. Công tác khác:
Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

3. Quản lý khoa:
Trưởng khoa: ThS. Trần Thế Liên
Phó khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Giáo vụ: Nguyễn Quốc Trung

4. Giảng viên:
ThS. Trần Thế Liên
ThS. Nguyễn Đức Lâm
ThS. Nguyễn Hoàng Luân
ThS. Phạm Công Sơn
KS. Nguyễn Đào Vũ
ThS. Phạm Văn Thành
ThS. Trần Anh Minh
KS. Bùi Thanh Dương
KS. Chu Tuấn Anh
KS. Trương Thị Lan Anh
KS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp
ThS. Chu Thành Khải
KS. Nguyễn Hữu Khánh
KS. Nguyễn Quang Thành
ThS. Trần Duy Nam