1. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo đúng quy chế và các quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ
Công tác quản lý đào tạo:
Xây dựng, tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo khoá học, năm học, học kỳ.
Đề xuất về phát triển qui mô đào tạo, về đổi mới công tác đào tạo, về liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.
Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo: cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.
Thực hiện các công tác giáo vụ: bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu kết quả học tập; chuyển điểm, miễn học, cảnh báo học vụ, cấp bảng điểm, giấy xác nhận tốt ngiệp tạm thời, giấy xác nhận hoàn thành khóa học, v.v…
Xét học vụ, quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên theo đúng quy chế.
Tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đào tạo.
Xây dựng, tổ chức và hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp theo tiến độ năm học, khóa học..

Công tác phối hợp:
Xác định định mức giảng dạy của giảng viên theo năm học.
Lập kế hoạch, phối hợp với Ban tuyển sinh tổ chức tiếp nhận HSSV khóa mới nhập học.

Cung cấp thông tin, cập nhật lên website của đơn vị theo qui định.
Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công
Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ:
Tổ chức lưu trữ, in, cấp phát và quản lý sổ gốc văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định.
Cung cấp thông tin, cập nhật lên website của đơn vị theo qui định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch do Hiệu trưởng phân công.

nhân sự phòng

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức vụ: Phó phòng

Chức vụ: Chuyên viên 

Chức vụ: Chuyên viên 

liên hệ

  • Phòng B103
  • Số điện thoại: 0984.657.586