1. Chức năng:
Khoa Cơ Khí là đơn vị cơ sở của Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề, nghề: Công Nghệ Hàn và nghề Sửa Chữa Máy Công Cụ ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.
Quản lý giáo viên, học sinh, sinh viên và tài sản do nhà trường giao;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác giảng dạy:
Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Trung cấp và Sơ cấp.
Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa.
Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…
Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.
Phối hợp với các phòng , liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo quy định.

2.2. Công tác khác:
Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 

3. Quản lý khoa:
Trưởng khoa:
Phó khoa:
Giáo vụ:

4. Giảng viên:
Nghề Hàn
ThS. Nguyễn Thanh Dũng
Nghề Nguội sửa chữa máy công cụ
ThS. Nguyễn Duy Tân