1. Chức năng:
Khoa công nghệ thông tin là đơn vị cơ sở của Trường cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc. Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề, nghề: Thiết kề đồ hoạ, Quản trị mạng máy tính, Tin học văn phòng, Kỹ thuật sửa chữa máy tính ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp;
Quản lý nhà giáo , học sinh, sinh

2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác giảng dạy:
Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.
Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
Phân công nhà giáo giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhà giáo của Khoa.
Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…
Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả xưởng thực hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.
Phối hợp với các phòng, liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, nhà giáo theo quy định.
Thực hiện các công tác kiểm định nghề, kiểm định trường theo quy định.

2.2. Công tác khác:
Phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
Phối hợp với phòng Tổng hợp liên quan đến hệ thống Mạng và Phần mềm trong trường.
Tham mưu Ban giám hiệu công tác liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin
viên và tài sản do nhà trường giao;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quản lý khoa:
Trưởng khoa: ThS. Đặng Thành Hảo
Giáo vụ: Phạm Văn Thỏa, Phạm Văn Trường.

4. Giảng viên:
Nghề Tin Học Văn Phòng
KS. Triệu Thị Kim Phượng
ThS. Lê Thị Thu
ThS. Nguyễn Minh Phúc
ThS. Nguyễn Vũ Duy
ThS. Đỗ Quốc Bảo
Nghề Thiết kế đồ họa
ThS. Nguyễn Công Danh
ThS. Nguyễn Hữu Tân
ThS. Trần Thị Lệ Xuân
CN. Trần Thị Ngọc Bích
ThS. Phạm Thái Dương
KS. Lê Phú Đông
ThS. Trần Thị Thuận

Nghề Quản trị mạng Máy Tính
ThS. Đặng Thành Hảo
ThS. Nguyễn Văn Quang
KS. Phạm Công Danh
ThS. Vũ Đức Tuấn
ThS. Đoàn Minh Hoàng
KS. Phạm Tuấn Anh
Nghề Kỹ thuật Sửa chữa Máy tính
KS. Nguyễn Tuấn Tài
ThS. Đoàn Thiện Minh
ThS. Phạm Dương Danh
KS. Phạm Văn Trường