Chức năng
Phòng Công tác sinh viên – học sinh có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng:
Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên – học sinh;
Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lí sinh viên – học sinh nội trú, ngoại trú;
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên – học sinh theo nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ
Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường;
Đề xuất kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện các công tác nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên – học sinh;
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn của nhà trường (kể cả những lễ kỷ niệm trong nước, quốc tế, Công Giáo); đặc biệt là ngày truyền thống (quan thầy) của nhà trường (lễ thánh Giuse, ngày 19 tháng 3);
Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, ban tổ chức các hoạt động Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao, Y tế, Vệ sinh môi trường và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường;
Tổ chức kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Quy chế sinh viên – học sinh. Tổng hợp kết quả rèn luyện theo từng quý, tháng, học kỳ, năm học của sinh viên – học sinh;

Nhân sự:
Linh mục: Phêrô Phạm Ngọc Quang – Trưởng phòng (0394.250.240)
ThS. Nguyễn Công Danh – Phó trưởng phòng (0965.450.224)
CN. Trần Quốc Đạt – Nhân viên
CN. Nguyễn Thị Phượng Hoàng- Nhân viên
Ngô Huyền Trinh – Nhân viên
Phạm Ngọc Tuyết Trinh – Nhân viên

LIÊN HỆ Phòng A101

Giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của nhà nước đối với sinh viên – học sinh trong nhà trường;
Phối hợp với các phòng, khoa, ban để tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên- học sinh tham gia các hội thi phong trào cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc;
Phối hợp với các phòng, khoa, ban trong nhà trường tổ chức tiếp nhận tân sinh viên – học sinh;
Tổ chức các khóa học, phổ biến qui chế, qui định của nhà trường đến tất cả tân sinh viên – học sinh;
Tổ chức và phối hợp với các phòng, khoa, ban trong nhà trường thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên – học sinh; quản lí sinh viên – học sinh nội trú, ngoại trú; chăm lo sức khỏe cho sinh viên – học sinh;
Làm các công việc khác do Hiệu Trưởng phân công.
Trưởng Ban Nội Trú
Linh mục: Martino Maria Nguyễn Mạnh Tiến (0908.404.009)
 Phụ trách nội trú Nam
Thầy Phó tế: Phêrô Maria Nguyễn Tài Long, ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc
Thầy Chủng sinh Đaminh Martinô Nguyễn Hoàng Phúc Bảo, ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc
CN. Ngô Đình Văn
Phụ trách nội trú Nữ
Nữ tu Maria Trần Thị Mỵ –  Dòng Đaminh Thánh Tâm
Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Thảo – Dòng Đaminh Thánh Tâm
Nữ tu Maria Bùi Thị Kim Anh – Dòng Đaminh Thánh Tâm
Số điện thoại:
Phòng CT.SVHS: 0964.044.186
Nội trú Nam: 0918.761.947   &   0962.043.486
Nội trú Nữ: 0964.043.086   &   0911.637.448