TẦM NHÌN 

“Đến năm 2023, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai nói riêng, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước nói chung”.

SỨ MỆNH

Đào tạo những kỹ thuật viên và kỹ sư thực hành có đạo đức, kiến thức và công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai và khu vực.

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM HIỆU

Lm. Giuse Nguyễn Văn Uy

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trịnh Thanh Toản

PHÓ HIỆU TRƯỞNG