TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÒA BÌNH KÝ HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI DU HỌC SINH VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TAIKEN – TOKYO – NHẬT BẢN