I. GIỚI THIỆU:
Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin Học – Truyền Thông – Việc Làm là một đơn vị hành chính trực thuộc Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của một đơn vị thành viên trong Nhà trường.

Trung tâm phụ trách các công tác về:

 • Công tác Ngoại Ngữ: Đào tạo, liên kết đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc gia, quốc tế;
 • Công tác Tin Học: Đào tạo, liên kết đào tạo cấp chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin Cơ Bản và Nâng Cao;
 • Công tác Truyền Thông: Thực hiện các công việc liên quan đến website, truyền thông và những giá trị liên quan đến thương hiệu nhà trường;
 • Công tác Việc Làm: Thực hiện liên hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

1.1. Về Công tác Ngoại Ngữ

  • Trung tâm có chức năng xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tổ chức – liên kết thi cấp chứng nhận và chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn quốc gia, quốc tế.
  • Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển và thực hiện các khóa đào tạo chương trình ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức, học sinh – sinh viên và các đối tượng xã hội có nhu cầu.
  • Tổ chức cho học viên tham dự các kỳ thi để được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc gia, quốc tế. Đáp ứng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.
  • Giúp các em học sinh – sinh viên đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của nhà trường, đảm bảo đúng thời điểm lấy bằng tốt nghiệp và ra trường.
  • Giúp các em có đủ năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức) để giao tiếp, học tập và làm việc trong các môi trường quốc tế.
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

1.2. Về Công tác Tin Học

  • Đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng cho HSSV trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc và cho người có nhu cầu học tập;
  • Các hình thức học tập Tin học rất đa dạng, nên trung tâm đào tạo linh hoạt nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng tin học cho người học, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

1.3. Về Công tác Truyền Thông

  • Bộ phận công tác Truyền Thông có chức năng tham mưu trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và những giá trị liên quan đến thương hiệu của Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.

1.4. Về Công tác Việc Làm

  • Bộ phận công tác Việc Làm có chức năng liên hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ cho người lao động, doanh nghiệp.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Về Công tác Ngoại Ngữ

  • Xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ: giảng dạy, hình thức học tập, kế hoạch học tập toàn khóa, thời gian biểu cụ thể cho từng khóa học, lớp học phù hợp với điều kiện của các đối tượng có nhu cầu học tập theo quy định hiện hành.
  • Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý nội dung, chương trình, chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý người học thuộc phạm vi được giao theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để liên kết tổ chức thi kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế (CEFR, KET, JLPT, NAT-TEST, TOPIK, KLAT, TELC…) và cấp chứng chỉ chuẩn quốc gia, quốc tế cho học sinh – sinh viên nhà trường và người học có nhu cầu.
  • Tổ chức các kỳ thi và cấp chứng nhận cho học sinh – sinh viên nhà trường để xét chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp nghề (trong khi chờ đợi các kỳ thi quốc gia, quốc tế).
  • Phối hợp với các khoa nghề, và các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp Ngoại ngữ cho học sinh – sinh viên và cho những người có nhu cầu.
  • Quản lý, điều phối giảng viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Quản lý, đề xuất xây dựng, bổ sung, bảo trì thiết bị giảng dạy và cơ sở vật chất của Trung tâm; Quản lý tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của nhà trường.
  • Tổ chức và quản lí các hoạt động truyền thông, quảng cáo phục vụ công tác chiêu sinh, đào tạo của Trung tâm và nhu cầu học tập của học viên.
  • Điều tra, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ, trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo phù hợp.

2.2. Về Công tác Tin Học

III. NHÂN SỰ
Giám đốc:
Trần Thanh Tú
ĐT: (84) 0918.352.839
Email: tranthanhtu568@gmail.com

Phó giám đốc: Phụ trách Nhật Ngữ
Hồ Chí Thiện
ĐT: (84) 0785.931.586
Email: hochithien23@gmail.com

Giáo vụ Hàn Ngữ
Nguyễn Thị Lệ Hằng
ĐT: (84) 0907.103.105
Email: hanghuy103@gmail.com

Giáo vụ Anh Ngữ
Nguyễn Quỳnh Xuân Nhi
ĐT: (84) 0925.690.868
Email: nhiquynhxuannguyen0901@gmail.com

Phụ trách Khảo Thí & Đảm Bảo Chất Lượng
Ngoại ngữ & Tin học
Đào Thị Phương Uyên
ĐT: (84) 0798.524.595
Email: daophuonguyen90@gmail.com

Phụ trách tài vụ Ngoại ngữ & Tin học
Phan Thị Nhuận Thu
ĐT: (84) 0774.951.947
Email: thuphan0909@gmail.com

  • Liên lạc với các khoa nghề để nắm bắt nhu cầu học tin học của HSSV trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc; Điều tra nhu cầu học tập tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đó, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học;
  • Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:
   • Chương trình tin học “ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ Bản” và “ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng Cao” theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2014;
   • Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông và các chương trình bồi dưỡng tin học khác, đáp ứng nhu cầu của người học;
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tin học, công nghệ thông tin-truyền thông cho giáo viên của trung tâm – các đơn vị khác trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu;
  • Phối hợp với Ban kỹ thuật của nhà trường, thực hiện các công việc khác có liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm;
  • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Liên kết với các trung tâm, các cơ sở tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ tin học, công nghệ thông tin truyền thông; tin học “ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ Bản” và “ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng Cao” theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT;
  • Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

2.3. Về Công tác Truyền Thông

  • Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, truyền thông, thương hiệu của nhà trường.
  • Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoạt động website

   • Đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường CĐ.HBXL;
   • Quản lý hệ thống website tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn của Trường;
   • Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn của Trường;
   • Vận hành hệ thống website đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên mội trường mạng; thực hiện backup dữ liệu theo định kỳ (01 tuần/lần);
   • Lập trình mở rộng hệ thống website của Trường;
   • Thường xuyên liên hệ với Ban kỹ thuật để cùng thực hiện việc quản trị website;
   • Sửa chữa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành website;
   • Quảng bá website Trường trên các phương tiện truyền thông khác;
   • Phổ biến các kế hoạch, chương trình của Trường CĐ.HBXL trên website;
   • Triển khai các dịch vụ trên website của trường theo quy định pháp luật, theo quy định của UB.TTXH/HĐGMVN và Trường CĐ.HBXL;
   • Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường CĐ.HBXL xây dựng và quản trị website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/website thành phần theo quy định;
   • Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc Trường CĐ.HBXL theo định kỳ;
   • Xác nhận việc đăng thông tin tra cứu văng bằng và các yêu cầu công khai của Tổng cục GDNN trên website Nhà Trường;
   • Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động truyền thông

   • Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại, theo hướng dẫn của Hiệu trưởng;
   • Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video…;
   • Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường…;
   • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, nhân viên, Học sinh sinh viên Trường CĐ.HBXL;

c) Hoạt động quản lý giá trị thương hiệu nhà trường

   • Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;
   • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;
   • Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;
   • Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng (nếu có).

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

   • Phối hợp với Ban Kỹ Thuật để đảm bảo đường truyền, hosting, back up dữ liệu web, lưu trữ mã nguồn web (Source Code) theo định kỳ;
   • Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường CĐ.HBXL để lên kế hoạch cập nhật thông tin của các đơn vị theo kế hoạch của nhà trường;
   • Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin về Trường qua các phương tiện truyền thông;

2.4. Về Công tác Việc Làm

a) Công tác Quan hệ doanh nghiệp

   • Xây dựng chiến lược về quan hệ doanh nghiệp; mở rộng và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để hợp tác đào tạo nghề trong và ngoài nước, thực tập sản xuất, tu nghiệp sinh, tuyển dụng.
   • Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp).
   • Phối hợp với các Phòng, Khoa chuyên môn để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV đến thực tập, tham quan, trải nghiệm thực tế.
   • Tổ chức các hoạt động để công ty, doanh nghiệp tiếp cận được và tư vấn, tuyển dụng đối với HSSV sau khi tốt nghiệp.
   • Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội. Đề xuất ký kết hợp đồng giữa Nhà trường với doanh nghiệp về việc cung ứng lao động từ nguồn HSSV sau tốt nghiệp.
   • Làm đầu mối trong việc tiếp cận các cơ sở sản xuất để phối hợp tổ chức cho nhà giáo, HSSV đi thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
   • Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển lãm, truyền thông quảng cáo, hội chợ việc làm, phỏng vấn…
   • Thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng cho HSSV và các nguồn học bổng của các doanh nghiệp cho HSSV học giỏi vượt khó và hỗ trợ các hoạt động tập thể.
   • Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường thông qua tay nghề và đạo đức của HSSV sau khi tốt nghiệp.
   • Khảo sát thống kê việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, đánh giá số lượng/chất lượng học sinh sinh viên ra trường có việc làm ở các công ty, doanh nghiệp… và tổng hợp, lưu trữ.

b) Tư vấn và hỗ trợ cho việc làm HSSV

   • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp.
   • Tổ chức khảo sát công việc theo dấu vết của HSSV tốt nghiệp.
   • Thu thập và cung cấp thông tin cho nhà trường những yêu cầu về đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ để nhà trường có hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
   • Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong trường để thực hiện các hợp đồng sản xuất, hợp đồng đưa HSSV thực tập sản xuất tại doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.
   • Phối hợp với Phòng Đào Tạo tư vấn đào tạo ngắn hạn và thi thực hành kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp.
   • Chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn định hướng ngành nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường.

2.5. Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao

TRUNG TÂM
NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – TRUYỀN THÔNG – VIỆC LÀM,
Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Phòng B.104
Địa chỉ: ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Ðiện thoại: (84) 0937.812.568
Email: ttnn.hbxl@gmail.com
Website: https://caodanghoabinhxuanloc.edu.vn