Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

Giới thiệu phòng đào tạo

1. Chức năng
Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập.

2. Nhiệm vụ
 • Tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành, nghề đào tạo mới; phương thức đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp, các khóa học bồi dưỡng, liên kết đào tạo…;
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tham gia tổ chức tuyển sinh các hệ, các hình thức đào tạo trong nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy hàng năm đối với các bậc đào tạo và theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt;
 • Đề xuất và tổ chức chương trình thực tập tốt nghiệp cho sinh viên – học sinh cuối khoá;
 • Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ được giao quản lý;
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ  chức các lớp học, lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy - học tập, quản lý và bố trí phòng học và thiết bị dạy học cho các lớp trong toàn trường;
 • Tổ chức, theo dõi, đánh giá hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, học viên;
 • Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp, quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của Trường;
 • Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh và các Khoa tiếp nhận sinh viên nhập học, quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Làm đầu mối xét ngừng học, thôi học….;
 • Phối hợp với phòng Tổng Hợp lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao, thanh toán dư giờ hàng năm cho giáo viên, giảng viên. Quản lý các hợp đồng đào tạo (chính quy, không chính quy; bồi dưỡng giáo viên, vv…) với các đơn vị, giáo viên; tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến đào tạo; giám sát thực hiện định mức và thanh toán giờ dạy cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng;
 • Quản lý hồ sơ sinh viên; Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng.
 • Quản lý kết quả học tập; chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo theo quy định của Nhà nước; cập nhật, cung cấp các thông tin về đào tạo  trên Website của nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng phân công.

3. Nhân sự phòng:
 • ThS. Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng (0933.900.790)
 • CN. Đỗ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng (0938.978.374)
 • CN. Đinh Thị Hồng Phấn - Nhân viên (phụ trách Khối Học Nghề)
 • CN. Bùi Bảo Thùy - Nhân viên (phụ trách Khối Học Nghề)
 • CN. Mai Thanh Châu - Nhân viên (phụ trách Khối Văn Hóa THPT) (0352.148.186)
 • CN. Nguyễn Thúy Sinh - Nhân viên (phụ trách Khối Văn Hóa THPT)
 • CN. Đỗ Văn Tuân - Nhân viên (phụ trách Khối Văn Hóa THPT)

4. Liên hệ:
 • Phòng B103
 • Số điện thoại: 0984.657.586
 

Ngày đăng: 28/04/2020