Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Với Phương Châm "Thăng Tiến Con Người Toàn Diện", nhà trường muốn đào tạo các học sinh - sinh viên trở thành những người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và giáo hội. Là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

GiớI thiệu phòng công tác sinh viên - học sinh

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - HỌC SINH
 
 1. Chức năng
      Phòng Công tác sinh viên - học sinh có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng:
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên - học sinh;
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lí sinh viên - học sinh nội trú, ngoại trú;
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên - học sinh theo nhiệm vụ được giao.
 1. Nhiệm vụ
  • Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường;
  • Đề xuất kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện các công tác nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên - học sinh;
  • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn của nhà trường (kể cả những lễ kỷ niệm trong nước, quốc tế, Công Giáo);  đặc biệt là ngày truyền thống (quan thầy) của nhà trường (lễ thánh Giuse, ngày 19 tháng 3);
  • Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, ban tổ chức các hoạt động Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao, Y tế, Vệ sinh môi trường và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường;
  • Tổ chức kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Quy chế sinh viên - học sinh. Tổng hợp kết quả rèn luyện theo từng quý, tháng, học kỳ, năm học của sinh viên - học sinh;
  • Giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của nhà nước đối với sinh viên - học sinh trong nhà trường;
  • Phối hợp với các phòng, khoa, ban để tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên- học sinh tham gia các hội thi phong trào cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc;
  • Phối hợp với các phòng, khoa, ban trong nhà trường tổ chức tiếp nhận tân sinh viên - học sinh;
  • Tổ chức các khóa học, phổ biến qui chế, qui định của nhà trường đến tất cả tân sinh viên - học sinh;
  • Tổ chức và phối hợp với các phòng, khoa, ban trong nhà trường thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên - học sinh; quản lí sinh viên - học sinh nội trú, ngoại trú; chăm lo sức khỏe cho sinh viên - học sinh;
  • Làm các công việc khác do Hiệu Trưởng phân công.
 1. Nhân sự:
 • Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Quang - Trưởng phòng  (0394.250.240)
 • Linh mục GioaKim Phạm Thanh Điệp - Phụ trách Nội Trú  (0975.647.165)
 • ThS. Nguyễn Công Danh  - Phó trưởng phòng  (0965.450.224)
 • CN. Trần Quốc Đạt  - Nhân viên
 • CN. Phạm Đại Long  - Nhân viên
 • CN. Nguyễn Thanh Phước  - Nhân viên
 • Ngô Huyền Trinh  - Nhân viên
 • Phạm Ngọc Tuyết Trinh  - Nhân viên
 
    - Phụ trách nội trú Nam
 • Thầy Phó tế Vicentê Nguyễn Minh Tiến, ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc
 • Thầy Chủng sinh Giuse Đoàn Hùng Linh, ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc
 • CN. Ngô Đình Văn
     - Phụ trách nội trú Nữ
 • Nữ tu Têrêsa Avila Nguyễn Thực, Dòng Đaminh Thánh Tâm
 • Nữ tu Maria Bùi Thị Kim Anh, Dòng Đaminh Thánh Tâm

Liên hệ:
 • Phòng A101
 • Số điện thoại:
  • Phòng CT.SVHS: 0964.044.186
  • Nội trú Nam: 0918.761.947   &   0962.043.486
  • Nội trú Nữ: 0964.043.086   &   0911.637.448

Ngày đăng: 28/04/2020